Xian Jiang

Xian Jiang

Xian Jiang is a Ph.D. candidate of Economics at Duke University. She received her B.A in economics from Fudan University in 2013. Her research focuses on firm dynamics and public economics.

Xian Jiang

Most Popular

More